از سهمیه فروش ۵% پیشی بگیرید

کیفیت پایین کالاهای ژاپنی پیوسته مایه شوخی و مسخره رسانه ها بود. ماده ۱۴۰ـ به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در كشور: الف ـ در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفرههای آب زیرزمینی در كلیه دشتهای كشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای: ۱ـ پروژههای سازهای و غیرسازهای در سطح تمامی دشتهای كشور با اولویت دشتهای ممنوعه آبی ۲ـ اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوبالمنفعه نمودن برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی در چهارچوب قانون تعیین تكلیف چاههای آب فاقد پروانه ۳ـ نصب كنتورهای حجمی بر روی كلیة چاههای آب محفوره دارای پروانه با هزینة مالكان آن ۴ـ اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی ۵ ـ اجرای نظام مدیریتی آب كشور براساس سه سطح ملی، حوضههای آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید كه تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی در این دشت ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) (دوازده و نیم درصد(۵/۱۲%) از محل كنترل آبهای سطحی و دوازده و نیم درصد (۵/۱۲%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) با مشاركت وزارت جهاد كشاورزی بهبودیافته و با استقرار نظام بهرهبرداری مناسب از دشتهای موضوع این بند اهداف پیشبینیشده را تحقق بخشد.

ماده ۱۵۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخشهای برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل بهگونهای اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد: الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع كشور با تأكید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتكاء مزیتهای نسبی از مواد اولیه و خام به تواناییهای فناورانه (تكنولوژیك) و خلق مزیتهای رقابتی ب ـ متنوعسازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات ج ـ توسعه پیوند مناسب صنایع كوچك، متوسط و بزرگ و شكلگیری خوشههای صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شكلگیری بنگاههای بزرگ رقابتپذیر د ـ توسعه زنجیره ارزش پاییندستی صنایع واسطهای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی با تأكید بر ایجاد شهركهای صنعتی تخصصی غیردولتی هـ ـ افزایش توانمندی ها و قابلیتهای طراحی، تدارك، ساخت، گسترش همكاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشینآلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهركهای فناوری و پاركهای علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر (صنایع نوین) در تركیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهرهوری صنایع و معادن و ـ تقویت ساز و كارهای تمهیدی و نظارتی اجرای « قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵» تبصره ـ كلیه فعالیت ها و اقدامات غیرحاكمیتی مذكور در این ماده توسط بخشهای غیردولتی انجام میپذیرد.

استراتژی تملک به کسب و کار های کوچک کمک میکند فراتر از مرزهای جغرافیایی و حتی سیاسی، عملیات خود را در جهان گسترش دهند. گاهی اوقات شما می توانید حتی بیشتر از این تعداد پیپ را در یک معامله بدست آورید ولی بنده معتقدم که پایبندی به یک اصول ثابت در بلندمدت نتیجه بهتری را برای شما به همراه خواهد داشت. آموزش یکی از باارزشترین چیزهایی است که میتوانید در اختیار مشتریان یا حتی کاربران وبسایت خود قرار دهید. آیتیونز سالهاست که در این بازار قرار دارد و به طور گستردهای محرک رشد در صنعت موسیقی دیجیتال است. کارهایی که هنگام طراحی استراتژی انعطاف پذیری باید مدنظر داشت و مورد بررسی قرار داد عبارتند از :بررسی دقیق الگوهای سنتی کاری به منظور یافتن گزینه هایی برای کار تمام وقت و دائمیواگذاری برخی امور به پیمانکاران خارجیچند مهارتی برای افزایش توان کارکنان در قبول مشاغل مختلف و انجام هر وظیفه ای که گروه کاری به آنها محول می کند( آرمسترانگ، ۱۳۸۴،۳۵) .

کافمن: تغییر دیدگاه از تجزیه سازمان به عوامل خرد و کارمندان به مواجهه با سازمان به عنوان یک سیستم جامع که هر بخش آن با کل سیستم در تعامل است. تبصره ۲ـ دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را به عمل آورد. ماده ۱۶۴ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد رویكرد توسعهای در شبكه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفكیك وظایف حاكمیتی و تصدیگری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راهآهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخشهای غیرحاكمیتی آن به بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیتهای ریلی فراهم نماید.

ج ـ به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابتپذیری با رویكرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد (۵) و (۷) قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۲/۱۳۷۳ و واگذاری به بخشهای خصوصی و تعاونی و خدماترسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاكمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای سازمان هواپیمایی كشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاكمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید.

۳ـ دولت موظف است ساز و كارهای قانونی لازم به منظور كاهش سالانه ده درصد (۱۰%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای كشور در طول برنامه را فراهم نماید. ماده ۱۵۲ـ به دولـت اجازه داده میشود در جهت تقویت سازمانهای توسعهای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایهگذاری صنعتی و معدنی با رویكرد تحرك، كارایی، خوداتكائی و خطرپذیری (ریسك) براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.

ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق كمترتوسعهیافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش مییابد. ماده ۱۵۷ـ در جهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی: الف ـ نقشههای پایه زمینشناسی، شناسایی، پیجویی و اكتشاف عمومی كلیه ظرفیتهای (پتانسیل های) معدنی كشور را تهیه و پس از بلوكبندی محدودهها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. ج ـ نسبت به تكمیل زیرساختهای لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژیبر معدنی كمك نماید. ماده ۱۵۹ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در كشور اقدامات زیر انجام میشود: الف ـ معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (۱۵%) افزایش مییابد.

دولت میتواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژههای تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه كردن، برقی نمودن، تراكبندی و تطویل ایستگاه ها را در قالب روش هایی نظیر مشاركت، ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارك و تأمین(EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاك كامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید. ماده ۱۳۹ـ به منظور ایجاد زیرساختهای تولید تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی و توسعه كاربرد انرژیهای پاك و افزایش سهم تولید این نوع انرژی ها در سبد تولید انرژی كشور، دولت مجاز است با حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق وجوه ادارهشده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.

و ـ به منظور بهرهبرداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت جغرافیایی كشور: ۱ـ وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشاركت مركز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمانهای راهداری، هواپیمایی كشوری و بنادر و دریانوردی، شركت راهآهن و سایر سازمانهای ذیربط با هدف تجمیع، شفافسازی و ارائه دادهها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامههای ملی ایمنی اقدام نماید.

ب ـ به منظور ساماندهی امر اكتشاف در كشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات كلیه دستگاههای ذیربط تا سال دوم برنامه راهاندازی كند. ب ـ سرمایهگذاری و مالكیت، مدیریت و بهرهبرداری سدها و شبكههای آبرسانی با حفظ كلیه حقوق حقابهبران، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی با رعایت سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است. ماده ۱۵۱ـ الف ـ به منظـور حمایت از سرمایهگذاری خطرپذیر در صـنایع نوین به دولت اجازه داده میشود بخشی از سرجمع كل تسهیلات اعطائی سالانه به بخشهای خصوصی و تعاونی كه در قالب اعتبارات وجوه ادارهشده برای صنایع نوین در بودجههای سالانه منظور میشود شامل سود و كارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قراردهد.

آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. ز ـ به منظور تسهیل تجارت، رقابتپذیركردن فعالیتهای حمل و نقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقهای و بینالمللی، دولت مجاز است: ۱ـ از ایجاد پاركهای پشتیبانی (لجستیك)، احداث پایانهها، شهركهای حمل و نقل تركیـبی مسافری و باری و گسـترش بنادر خشك توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید. ماده ۱۴۵ـ به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات كشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تكمیل زنجیره ارزش محصولات كشاورزی: الف ـ حمایت از تولید محصولات كشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و كارمزد تسهیلات بانكی، كمكهای بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق ها با اولویت رعایت الگوی كشت بهینه ملی ـ منطقهای بر اساس آییننامهای است كه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب ـ دولت مكلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی كامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبكه پروازی، لغو تخفیفات تكلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماكن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعینمودن نرخ آنها اقدام كند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یك كامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هركامیون وارداتی است. ماده ۱۴۳ـ به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانههای روغنی، چغندرقند و نیشكر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخممرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش كشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش كشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (۷%) نسبت به سال ۱۳۸۸ در طول برنامه اقدامات زیر انجام میشود: الف ـ ارتقاء راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد(۴۰%) در سال آخر برنامه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاك از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبكهها، زهكش ها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و بهنژادی ب ـ تحویل آب موردنیاز كشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غیردولتی ج ـ ارتقاء شاخص بهرهوری مصرف آب در بخش كشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی د ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه سموم، كودشیمیایی، مواد زیستشناختی (بیولوژیكی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیستشناختی (بیولوژیكی) و توسعه كشت زیستی (ارگانیك) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی كنترل كیفی تولیدات و فرآوردههای كشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(۲۵%) سطح تولید تا پایان برنامه هـ ـ برونسپاری فعالیتهای غیرحاكمیتی و تصدیگریهای بخش كشاورزی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأكید بر به كارگیری كارشناسان تعیینصلاحیتشده عضو سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشكی به عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع كشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزیپروری، تعاونی ها و تشكلهای بخش كشاورزی و ـ نوسازی ماشینآلات كشاورزی و خارج از ردهكردن حداقل (۲۰۰) هزار دستگاه ماشینآلات فرسوده كشاورزی و توسعه ماشینی كردن (مكانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی كشاورزان هر منطقه به گونهای كه در پایان برنامه، ضریب نفوذ ماشینیكردن (مكانیزاسیون) از یك اسب بخار در هكتار سال ۱۳۸۸ به (۵/۱) اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه برسد.

ماده ۱۴۷ـ به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری كشور اقدامهای زیر انجام میشود: الف ـ ارزش اقتصادی (كاركردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینهها و منافع اجتماعی طرح ها و پروژههای عمرانی، توسعهای در مطالعات امكانسنجی طرح ها و پروژهها ملاك عمل قرار گیرد. ماده ۱۴۸ـ دولت مكلف است جهت اصلاح الگوی بهرهبرداری از جنگل ها، مراتع و آب و خاك اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عملآورینشده ج ـ ساماندهی جنگل ها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی د ـ ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذیربط هـ ـ توسعه جنگلهای دست كاشت و ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هكتار تا پایان برنامه ز ـ اجرای عملیات بیابانزدایی و كنترل كانونهای بحران تبصره ـ بهرهبرداری از جنگل ها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممكن است و بهرهبرداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر مبنای توان بومشناختی (اكولوژیك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است.

هـ ـ دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانههای مرزی و منابع مشترك آب منظور نماید. Murillo اذعان کرد در حالی که ثبتنام افراد مشکل بود زیرا کاربران به جای اینکه روی لینکها کلیک کنند URLs را تایپ میکردند، اما مزیت دیگر این بود که ویدئوها در سایر ظرفیتها مانند پستهای وبلاگ قابل استفاده مجدد هستند. همچنین نتایج تحقیقات نشان میدهند که نزدیک به ۷۵% از مخاطبانی که ویدیوی معرفی یک خدمت و یا یک محصول را تماشا کردهاند تبدیل به مشتری شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید