کارآفرینی چیست و چه مزایایی برای کارآفرین و جامعه دارد؟

همچنین، شبکههای اجتماعی زنان کارآفرین، بهمثابه کاتالیزور و انگیزهدهندهای جمعی به کارآفرینان زن عمل میکند و با به اشتراکگذاری مسائل، دغدغهها، ظرفیتها، فرصتها و امکانات موجود، زنان دیگر را به کارآفرینی یا توسعۀ کارآفرینیهای خودشان تشویق میکند. این را با توجه به اینکه من آنجا هم سر کلاس رفتهام، عرض میکنم.

«بیش از 2000 نفر را تاکنون آموزش دادم و خیلی از آنها این آموزشها را به شغل تبدیل کردهاند. رفتیم. در تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که برای برخی سودآور و خوب بوده و برای برخی هم خوب نبوده و ناراحت بودند؛ به همین دلیل، باید تحلیل میکردیم. «2 سال تمام در شهرهای مختلف، تحقیقات انجام دادیم. «من خودم را دیپلمه نمیدانم؛ چون در طول همۀ این سالها (30 سال) برای رشتهام هم تحقیق و پژوهش کردم و هم بهشدت تلاش کردم. همۀ آموزشهای من برای خیلی از افراد رایگان بوده است.

این نمودار، جمعیت ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری زنان و آمار ۳/ ۳۳ میلیون زن در سن کار را مبنا و ملاک گرفته و تاکید میکرد که از این تعداد، پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر فعال اقتصادی هستند و باقی که سه چهارمشان را زنان خانهدار تشکیل میدهند، غیرفعال.

در هر جا باید کسی ما را معرفی میکرد تا ما را بپذیرند. در بخش ایدهها این مدل سنتی را بیشتر معرفی میکنیم. البته باید این نکته را ذکر کرد که اگر بهترین ایدهها را داشته باشید ولی آن را اجرا نکنید، نتیجهای نخواهید گرفت. اگر در تهران، کرج، اصفهان، شیراز، اهواز، کرمان، تبریز و… بر مبنای تحلیل مصاحبههای انجامشده با زنان کارآفرین شهر شیراز، راهبردهای مشارکت اقتصادی زنان عبارت است از: مدیریت عقلانی، توانمندسازی تخصصی، شبکهسازی اجتماعی و اخلاقمداری حرفهای. بخش دیگر مشارکت اقتصادی زنان، اختیاری بوده است و آنان بهصورت هدفمند و انتخابی وارد کسبوکار کارآفرینانه شدهاند و آن را «انتخاب» کردهاند.

حتی زنانی که بهاجبار، وارد کارآفرینی شدهاند (یا بهصورت اتفاقی و برنامهریزیشده وارد آن شدهاند)، در مراحل بعد بهصورت جدی، زنانگی خودشان را در کارآفرینی دخالت میدهند و درواقع، کارآفرینی زنانهای را دنبال میکنند. بررسی تجربههای زنان کارآفرین نشان میدهد برخی از آنان در ابتدای شروع کسبوکار، فقط به دنبال برطرفکردن نیازهای اقتصادی روزمرۀ خودشان بودهاند و نمیخواستهاند کسبوکاری جدی و کارآفرینانه تأسیس کنند؛ هرچند پس از آن به دنبال چنین هدفی رفتهاند؛ به هر حال، شکلی از اجبار اقتصادی (تأمین نیازهای مالی روزمرۀ خود یا خانواده) در شروع کسبوکار آنان تأثیرگذار بوده است.

توانمندسازی حرفهای میتواند راهبردی حرفهای باشد که زنان کارآفرین با بهرهگیری از آن، جهتگیری ذهنی و عینی خودشان را به سوی کسبوکاری موفق تنظیم میکنند. برای موفقیت در این کار به شما توصیه میکنیم که همیشه در کار خود صادق باشید و شفافیت داشته باشید. دانشکدههای برجسته بازرگانی در سطح کارشناسی رسالت خود را تغییر دادهاند و به طور صریح ارزشهای اجتماعی را وارد آن کردهاند. یکی از پیامدهای مثبت کارآفرینی زنان و جهتگیریهای عینی و ذهنی آنان همسو با موفقیت در کارآفرینی زنان، تغییر نگرش به زنان است.

زنان کارآفرین با شبکهسازی اجتماعی، برای طراحی، تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات و کالاهای خودشان، بسترهای عینی مییابند، از کارآفرینان و تجربههای آنان در شبکههای واقعی استفاده و حمایتهای شبکهای از آنان دریافت میکنند. آنان حمایتهای مالی و غیرمالی از سازمانهای ملی و بینالمللی را برای توسعۀ کسبوکارهای خودشان به دست میآورند.

فراتر از این، شبکهسازی قدرتمند زنان کارآفرین برای آنان (بهمثابه یک گروه منسجم) حمایتهای ملی و بینالمللی را به دنبال دارد. ژوزف شومپیتر (Joseph Schumpeter) بهعنوان اولین فردی که از اصطلاح کارآفرینی استفاده کرد، کارآفرینی را در تبدیل یک ایده به نوآوری میبیند. نقاشی های رنگ روغن رمز و رازهای بزرگی دارند و در ذهن بسیاری از افراد، این روش نقاشی با اعتبار تر از دیگر نقاشی ها است. عوامل و شرایط علّی مؤثر بر کارآفرینی زنان تا حدود زیادی با مردان متفاوت است؛ هرچند در این زمینه، بهصورت قطعی، اشتراکهایی نیز وجود دارد.

بر مبنای این کلیشهها، سازمانها بهطور عمومی به توانمندیهای زنان، اعتماد کمتری دارند و جامعه نیز چنین باوری دارد؛ در حالی که چنین کلیشهای، ریشۀ واقعی ندارد و زن و مرد بهصورت یکسان، توانمندیهای اقتصادی و مدیریتی دارند. کارآفرینان به جامعه کمک میکنند: در حالی که برخی تصور میکنند ثروتمندان افرادی شرور و حریص هستند، ولی غالباً بیشتر از یک فرد عادی به امور خیریه میپردازند. از همان روز اول با وجود دو بچۀ کوچک، سفارش میگرفتم و هم با برخی آموزشگاهها کار میکردم تا بتوانم اجاره را دربیاورم به پرسنل ادارات مختلف هم آموزش میدادم». حتی در بحث توسعۀ گلخانه همه به ما سفارش کردند، اگر میخواهید توسعه دهید، دیگر گل نزنید؛ چون مردم نمیتوانند بخرند؛ چون خرید گل یک نیاز لوکس است». یکی از جدیدترین گرایش های رشته کارآفرینی می باشد که ترکیبی از آموزش های دروس کارآفرینی و دروس مربوط به تکنولوژی های نوین را در خود جای داده است و مباحثی نظیر بازاریابی الکترونیکی، تجارت الکترونیک و مدیریت پروژه های کسب و کار الکترونیک را شامل می شود.

زنان در جامعۀ ایرانی (همانند بیشتر جوامع جهان سوم)، فرصتهای اقتصادی محدودی دارند و این امر در کنار محدودیتهای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی سبب شده است مشارکت اقتصادی اندکی در بازار اقتصاد ایران داشته باشند؛ با وجود این، نارضایتی از فضاهای رسمی کار در ایران، نابسامانیهای خانوادگی و اجبارهای اقتصادی، ازجمله عواملی است که زنان را به حضور در بازار و مشارکت اقتصادی سوق داده است. به زبان ساده، ایده مکدونالد به راحتی قابل کپی نبود.

در گذشتهای نه چندان دور، تقریبا تمامی فارغالتحصیلان دانشگاهها اعم از زن و مرد ، به فاصلة کوتاهی پس از اخذ مدرک تحصیلی خود و یا حتی در حین تحصیل ، به راحتی میتوانستند یک شغل دولتی اختیار کنند و آیندة شغلی خود را تضمین نمایند. او با تزئین خاصی از غاهای خود که در محدوده استگاه مترو انجام میشد، توانست برند شخصی خود را به طرز شگفت انگیزی رشد دهد. یک کارمند میتواند برای انجام فعالیتهای روزانه و البته در چهارچوب اختیارات خود روشهای جدیدی را اختیار کند تا انجام کارها برای خود و اربابرجوع سریعتر و با کیفیت بالاتری صورت پذیرد. 11- ارائهی تسهیلات بانکی لازم برای دسترسی آسانتر زنان به خدمات مالی: به مسئولین جامعه پیشنهاد میشود در امر کارآفرینی از طریق بانکها وام اشتغال، وام کم بهره و وام کارآفرینی در اختیار افراد قرار دهند و قوانین دست و پاگیر را در جهت اخذ وام کاهش دهند تا آنها را حمایت و تشویق کند.

هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان نکرده است. ۴. اراده: نسبت به مشارکت و اجرای کار متعهد هستند. بدون اخلاقورزی ممکن است فعالیتهای اقتصادی توسط کارآفرینان به انجام برسد و موفقیتآمیز نیز باشد؛ اما بدون شک در میانمدت و بلندمدت با مشکل مواجه میشوند و از میزان موفقیت اقتصادی آنان کاسته میشود. زمانیکه زنی در کارش شکست میخورد، یک زن بیشتر از یک مرد دچار ضربه میشود. او در ابتدا سال ۱۳۵۸ در شرکت حمل و نقل بین المللی در بخش ترجمه و سپس کامیون داری کارش را شروع کرد و بعد از سه سال تصمیم گرفت شرکت خصوصی خودش را راه اندازی کند که بالاخره در سال ۱۳۶۳ موفق به این کار شد. واقعاً وامدادن به صنعتگر، یک دام دولتی است؛ چون چند درصد سود، کارش باید باشد تا بتواند وام را با سود بالا پرداخت کند».

زنان نزدیک به دو سوم فارغ التحصیلان دانشگاهی را تشکیل داده و ظرفیت بالایی دارند ولی این ظرفیت بالقوه هنوز بالفعل نشده و نقشی که باید در توسعه اقتصادی بر دوش زنان باشد رضایت بخش نیست. در برخی موارد، مهارتهایی در دانشگاهها آموزش داده میشود که برای وضعیت نوین بازار کار و صنعت، سودمندی زیادی ندارد. تغییر ماهیت تعاملات اجتماعی، بیتوجهی به مدیریت بدن، پدرانگی مادران و تضعیف نقش پدر در خانواده، تضعیف نقش همسری، منابع مالی خانواده، ابهامهای مرتبط با بر عهده داشتن نقشهای چندگانه و فشار مضاعف کاری و خانوادگی، ازجمله تحولاتی است که در سبک زندگی زنان کارآفرین رخ داده است. می توانید با کسب اطلاعات بیشتر در حوزه ی مد و پوشاک از طریق ژورنال های خارجی، آنقدر در این حوزه تبحر پیدا کنید که حتی قادر به برگزاری جلسات آنلاین برای مخاطبان نیز خواهید بود.

این تقسیم جنسیتی کار، سبب برساخت کلیشههای جنسیتی در این حوزه شده است. ؛ به هر حال، عاملیت زنانه در کارآفرینی، که نوعی مشارکت اقتصادی محسوب میشود، محسوس است؛ عاملیتی که سبب شده است زنان فقط بهاجبار، مشارکت اقتصادی نداشته باشند؛ بلکه کارآفرینی را بهعنوان یک «انتخاب» اقتصادی برگزینند. تغییر از فرد آموزشگیرنده به فرد آموزشدهنده، تغییر از نقش مشورتگیرندۀ اقتصادی به مشاور اقتصادی، کسب استقلال اقتصادی و رهایی از وابستگی مالی، نقش فعال در نظام تصمیمگیری اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی، تغییر کلیشۀ مصرفگرابودن زنان و بر عهده گرفتن نقش تولیدکنندگی، ازجمله تغییراتی است که زنان کارآفرین برای تغییر زیست منفعلانه انجام دادهاند. علاوه بر این، شبکهسازی عینی و واقعی سبب میشود کارآفرینان، قدرت بیشتری برای تأثیرگذاری در نظام تصمیمگیری کلان داشته باشند و بخشنامهها و مقررات مختلف را تغییر دهند یا در مسیر تصویب آنها نقشآفرینی کنند. شرایط اقتصادی نابسامان بهعلت کاهش قدرت خرید عمومی، تقاضا برای کالاهای تولیدشده توسط کارآفرینان زن را کاهش میدهد و از این طریق نیز کارآفرینان ضرر میکنند؛ به هر حال، شرایط اقتصادی نابسامان، مقولهای مداخلهگر در کارآفرینی زنان شهر شیراز است.

دیدگاهتان را بنویسید